سال

 

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی

1395

7.8

1396

7.3

1397

6.3